Samen met leerlingen en ouders

Samen met leerlingen

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met ze en ze adviseren ons bij alles wat voor hen van belang is.

Leerlingenraad

Elke locatie van het Vierbeek College heeft een leerlingenraad, met vertegenwoordigers uit een aantal groepen. Eén keer in de maand komt de leerlingenraad bij elkaar. De raad bespreekt dan met de directeur onderwerpen die de leerlingen belangrijk vinden, zoals de inrichting van de school of de schoolregels.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze docenten hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt of als de docent het nodig vindt.

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt mijn kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd naar hoe ouders hun kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder.

Oudergesprekken

• Aan het begin van het schooljaar hebben we een planningsgesprek. Samen met de leerling en zijn ouders bepalen we de belangrijkste doelen voor het schooljaar.

• Tussentijds praten we geregeld over het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Waar loopt een leerling tegenaan? Wat gaat er juist beter dan verwacht?

• Als er bijzonderheden zijn, belt de docent je na 14.15 uur.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeels­leden meepraten en meebeslissen over ons schoolbeleid. De mr bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de personeelsgeleding. De oudergeleding vertegenwoordigt hierbij de ouders van de leerlingen. Zo zijn zowel ouders als personeel betrokken bij ons schoolbeleid. In het vso mogen leerlingen van 13 jaar en ouder ook meepraten in de mr.

De mr overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, vaststellen van vakanties en vrije dagen, veiligheid op school of de manier waarop ouders betrokken willen en kunnen zijn. Afhankelijk van het onderwerp moet een school advies en/of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit wordt genomen. In sommige gevallen is informeren van de mr voldoende.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr

Zo blijf je als ouder op de hoogte 

  • Via een contactschrift, per e-mail of telefonisch
  • Via Klasbord. Dit digitale programma gebruiken we in de onderbouw. Via foto’s en filmpjes zie je wat er in de klas gebeurt. 
  • Via de nieuwsbrief. Vijf keer per jaar vertellen we over zinvolle en leuke activiteiten op school. 
  • Via informatieavonden. Houd hiervoor onze website in de gaten: www.vierbeekcollege.nl/actueel